فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: سید محمدحسین شهریار

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: مفهوم ضرب تدریس شد. مثال‌ها و نمونه هایی همراه شکل والگوی جمع در کلاس با بچه ها تمرین شد.
تکلیف: برای ضرب های زیر شکل بکشید و الگوی جمع بنویسید.(حتما خط کشی کنید،تمیز و مرتب باشد از مداد قرمز استفاده کنید) 4×5 3×6 2×7 5×3 9×3 دوره:کاربرگ ارسال شده کامل و زیبا در دفتر ریاضی نوشته و حل کنید(هر سوالی که اشکال داشتید حتما علامت بزنید در کلاس بپرسید)

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: درس 2و3 دوره شد.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: داستان و درک مطلب بیدپا در کلاس اجرا و سوالات آن توسط دانش آموزان پاسخ داده شد.
تکلیف: کتاب نگارش صفحه42 نوشته شود.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: پرگار معرفی شد و شیوه استفاده از آن تدریس شد. رابطه قطر و شعاع و ویژگی های آنها گفته شد.
تکلیف: کتاب کار ریاضی صفحه 72-73-83حل شود.(سوال‌هایی که اشکال دارید حتما مشخص کنید و در اسرع وقت پرسیده شود) یک نقاشی یا کاردستی با پرگار تا فردا آماده کنید(پیشنهاد یک دونات خوشمزه بکشید یا با کاغذ رنگی درست کنید)

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
تکلیف: دوره:درس 2 و 3 پرسیده می‌شود.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: روخوانی و درک مطلب درس 7 انجام شد.
تکلیف: متن زیر با مداد مشکی در دفتر مشق خود نوشته و جاهای خالی با کلمات مناسب و مداد های رنگی کامل کنید.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: مفهوم شعاع و قطر با داستان و پرسش و پاسخ تدریس شد.
تکلیف: کتاب کار ریاضی صفحه 73(به جز سوال8) صفحه74 و صفحه81 حل شود.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: پرسش و پاسخ جعبه ی کلمات درس ششم توسط دانش آموزان انجام شد. املا آیینه ای در کلاس همراه دانش آموزان نوشته شد.
تکلیف: کاربرگ فارسی و ریاضی در دفتر املا با دقت و استفاده از مداد قرمز نوشته شود. تاکیید میکنم در دفتر املا نوشته شود. کتاب کار فارسی درس ششم کامل شود.

مهارت زندگی

مدرس: علوی، زهره
فعالیت: سلام و عرض ادب در مورد اینکه چجوری دقتمون رو افزایش بدیم صحبت کردیم. راه های کاهش حواس پرتی رو بررسی کردیم و عواملی که سبب میشه به حرف دیگران گوش نکنیم از جمله تایید طوطی وار، پرش افکار، حق به جانب بودن و... را بررسی کردیم.

رایانه

مدرس: براتی، الناز
فعالیت: نحوه قرار دادن تصویر و حذف کردن پس زمینه آموزش داده شد.
تکلیف: ندارند.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: کتاب ریاضی صفحه های 57،58،59،کامل شد.
تکلیف: کتاب کار ریاضی صفحه 71 و 76 و 77 حل شود. برای روز دوشنبه پرگار حتما آورده شود.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: روخوانی تمرین شد همراه مشخص کردن کلمات مهم املایی کتاب نگارش درس 6 صفحه اول انجام شد.
تکلیف: نگارش درس 6 کامل شود. جعبه ی کلمات درس6 تمرین شود.

زیبانویسی

مدرس: الهی، شیما
فعالیت: ساختن کلاه با کاغذرنگی و زیبانویسی نام دانش آموزان ونقاشی یلدا
تکلیف: نوشتن شعرصفحه16دردفتر

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: کتاب ریاضی صفحه 56 حل شد. تدریس و دوره مقایسه کارها دوباره تدریس شد(برای کسانی که غایب بودند تکرارشد)
تکلیف: نمونه سوالات فصل 1 (دوره ) حل شود. در دفتر ریاضی نوشته شود. شکل بکشید: 3دسته 8تایی 2دسته 9تایی 8دسته8تایی 5دستع 9تایی

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: کتاب کار فارسی و جعبه کلمات درس 6 کامل شد.
تکلیف: کتاب کار فارسی صفحه 47-50-52 نوشته شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: