فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: سید محمدحسین شهریار

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: درس تقسیم با داستان و بازی تدریس شد و در دفتر ریاضی نمونه ضرب و تقسیم 2 نوشته شد. بازی ضرب برای تکرار و تمرین انحام دادیم.
تکلیف: کتاب کار ریاضی صفحه 103حل شود. ضرب2و 3 همراه با تقسیم نوشته شود.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: جعبه ی کلمات درس نهم نوشته شد. درس نهم تشخیص فعل تمرین و برای نمونه مشخص شد.
تکلیف: فعل های درس 8 با مداد سبز مشخص شود.

زیبانویسی

مدرس: الهی، شیما
فعالیت: درس13 مبحث به به تدریس شد. کاردستی وزیبانویسی بمناسبت روزپدر
تکلیف: صفحه35دردفترنوشته شود.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: کتاب کار ریاضی صفحه حل شد. مسابقه ضرب 7 برگزارشد.
تکلیف: ضرب 2تا7 تمرین شود. کتاب کار ریاضی صفحه حل شود. نمونه سوال ریاضی در دفتر ریاضی نوشته و حل شود.

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: علوم اهرم ها با فیلم و وسایل تدریس شد. بچه ها با ماشین آهنربای خود مسابقه دادند.
تکلیف: درس 9 و 10 علوم تمرین شود.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
تکلیف: ضرب 2تا7 تمرین شود. ارمغان 8 حل شود.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: بخوان و بیندیش روانخوانی شد همراه درک مطلب کتاب کار فارسی صفحه 72 نوشته شد. بیاموز و بگو درس 9 همراه داستان تدریس شد.
تکلیف: نگارش درس 9 کامل شود.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
تکلیف: کتاب کار ریاضی صفحه 100 حل شود. ضرب 2تا7 تمرین شود. فردا مسابقه ضرب 6 در کلاس اجرا می‌شود.

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: درس 10 علوم تکرار و تمرین شد . کتاب کار علوم تا سر اهرم انجام شد. هفته ملی علوم:طبقه های رنگی و خمیر جادویی در کلاس اجراشد.

هنر سوم

مدرس: ایروانی، سارا
فعالیت: این جلسه دانش آموزان با استفاده از حبوبات کار کلاژ را انجام دادند که این کار مربوط به هفته علوم بود.
تکلیف: لطفا برای تمامی جلسات دفتر نقاشی و مدادرنگی و قیچی و چسب مایع یا ماتیکی و قیچی همراه داشته باشند. ممنون

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: صفحه 72 کتاب درسی همراه نکات مهم هر سوال تدریس شد. نمونه سوالات مهم در دفتر ریاضی حل شد.

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: شروع درس 10 علوم واشنایی با اهنربا و جاذبه زمین همراه مشاهده عینی در هفته ملی علوم آهنربای گیج به صورت گروهی ساخته شد. آزمایش تخم مرغ نمکی به صورت گروهی انجام شد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: