فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: سید محمدحسین شهریار

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: صفحه 116 و 117 کتاب ریاضی حل شد. کاربرگ تمرینی تقسیم و ضرب انجام شد.
تکلیف: کتاب کار ریاضی صفحه 152 و 153 حل شود.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: کتاب ریاضی صفحه 127 تا131 حل شد.
تکلیف: ک کار ریاضی صفحه 150 و 151 حل شود. خلاق باش صفحه 129 کامل شود.

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: درس 11 علوم پرسش کلاسی انجام شد.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
تکلیف: کتاب کار فارسی صفحه 109 نوشته شود.

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: درس 19 توسط دانش آموزان کنفرانس داده شد.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: تا صفحه 126 کتاب ریاضی با انجام دست ورزی بچه ها در کلاس انجام شد.
تکلیف: کتاب کار ریاضی صفحه 148 حل شود. یک مخروط(کلاه تولد) ساخته شود.

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: کتاب کار علوم درس 11 کامل شد.
تکلیف: درس 11 پرسیده می‌شود.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: بچه ها تحقیق درباره دانشمندان خود را در کلاس خواندند. جمله سازی با کلمات مهم املایی انجام شد.
تکلیف: کناب کار فارسی صفحه 107 و 108 نوشته شود.

سواد مالی

مدرس: منصوری‌آریا، درسا
فعالیت: درس هجدهم (درآمد) تدریس شد. انیمیشن پول درآوردن مستربین گذاشته شد. انیمیشن مسیر شغلی گذاشته شد. قصه صوتی کاش پولهایم را جمع میکردم پخش شد. کتاب بچه ها چک شد. معرفی کتاب داستان 1: پول علف خرس نیست معرفی کتاب داستان2: هدیه ای برای روز مادر
تکلیف: خواهشمند است تکلیف درس هجدهم صفحه 140 را انجام دهند.

شطرنج

مدرس: یوسفی، ژاله
فعالیت: امروز ما مروری بر،دفاع ضعیف سیاه از پیاده مرکزی + مات لگال + آمدن زود هنگام وزیر به بازی را بطور کامل با عزیزانمان مرور کردیم ،امروز روی حملات مختلفی که وزیر در اول بازی دارد بابچه ها صحبت کردیم تا بچه ها قبل از انجام هر حرکت هدف حریف را شناسایی کرده ،سپس اقدام به انجام حرکت درست ،نمایند. یعنی اگر وزیر به مهره ای حمله کرد ما در ابتدا از مهره محافظت کرده سپس اقدام به حمله متقابل نماییم.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: کتاب ریاضی صفحه 118تا 121 تدریس شد. یک استوانه زیبا درست شود.
تکلیف: کتاب کار ریاضی صفحه 146 و 147 حل شود.

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: درس 11 دوره شود. بچه ها انواع برگهایی که آورده بودند توضیح دادند.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
تکلیف: درس سیزدهم کتاب فارسی درباره یکی از دانشمندان تحقیق و در کتاب نوشته شود. صفحه 98 و 99 کامل شود.

زیبانویسی

مدرس: الهی، شیما
فعالیت: درس18 میم رفت وبرگشتی تدریس وتمرین شد.زیبانویسی ورنگ آمیزی روی تخم مرغ انجام شد.رسیدگی به تکالیف
تکلیف: صفحه47دردفترنوشته شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: