فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: نیلوفر

مطالعات اجتماعی هفتم

مدرس: عمرانی، گلناز
تکلیف: دخترای گل لطفا تا ساعت 16:30 پاسخ ها رو در پرتال بارگزاری بفرمایید.

هندسه‌ی هفتم

مدرس: عرب‌پور، صبا
تکلیف: لطفا تا ساعت 16:30 پاسخ ها ارسال بشود.
فعالیت: بودجه بندی آزمون های ترم اول : مهارت زندگی هفتم 1401/09/29 توضیح: طبق طرح درس فرا آموزش آموزش قرآن هفتم 1401/10/03 توضیح: درس اول تا ششم 20 نمره 10 نمره شفاهی، 10 نمره کتبی، معنای کلمات درس اول تا درس سوم 1 نمره، درس چهارم تا درس ششم 1 نمره، معنای ترکیب‌ها درس اول تا درس سوم 1/5 نمره، درس چهارم تا درس ششم 1/5 نمره، معنای جملات و آیات درس اول تا درس سوم 2 نمره، درس چهارم تا درس ششم 2 نمره و الگوهای قواعد ساده قرآنی درس اول تا درس ششم 1 نمره فیزیک هفتم 1401/10/04 توضیح: فیزیک 20 نمره فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) 6 نمره، فصل هشتم (انرژی و تبدیل‌های آن) 8 نمره و فصل نهم (منابع انرژی تا انتهای صفحه 79) 6 نمره فارسی هفتم 1401/10/05 توضیح: ستایش (یاد تو)، درس اول (زنگ آفرینش) تا درس هشتم (زندگی همین لحظه‌هاست) 10 نمره کتبی، 10 نمره شفاهی، معنی شعر و نثر 3 نمره، شناخت و معنی واژه 1/5 نمره، درک متن 2 نمره، دانش‌های زبانی و ادبی 2 نمره، خودارزیابی 1 نمره و تاریخ ادبیات 0/5 نمره عربی هفتم 1401/10/07 توضیح: درس اول (قیمه العلم، نور الکلام و کنز الکنوز) تا درس سوم (الحکم النافعه و المواعظ العددیه) 20 نمره، 5 نمره شفاهی، 15 نمره کتبی مهارت های ترجمه: 7/5 نمره، مهارت واژه شناسی: 2/5 نمره، مهارت شناخت و کاربرد قواعد: 1 نمره، مهارت درک و فهم: 2 نمره و مهارت مکالمه: 2 نمره هندسه هفتم 1401/10/10 توضیح: هندسه 20 نمره فصل چهارم (هندسه و استدلال) 12 نمره و فصل ششم (سطح و حجم) درس اول (حجم‌های هندسی) و درس دوم (محاسبه حجم‌های منشوری) 8 نمره املا هفتم 1401/10/11 توضیح: ستایش (یاد تو)، درس اول (زنگ آفرینش) تا درس هشتم (زندگی همین لحظه‌هاست) 20 نمره سواد مالی هفتم 1401/10/12 توضیح: طبق طرح درس فرا آموزش مطالعات اجتماعی هفتم 1401/10/13 توضیح: فصل اول (حقوق و مسئولیت‌های ما) تا فصل ششم (حفاظت از زیستگاه‌های ایران) 20 نمره فصل اول (حقوق و مسئولیت‌های ما) 3 نمره، فصل دوم (قانون) 3 نمره، فصل سوم (مقابله با حوادث) 3/5 نمره، فصل چهارم (تولید، توزیع، مصرف) 3/5 نمره، فصل پنجم (محیط زندگی خود را بشناسیم) 3/5 نمره و فصل ششم (حفاظت از زیستگاه‌های ایران) 3/5 نمره زبان انگلیسی هفتم 1401/10/14 توضیح: درس اول (my name) تا درس چهارم (
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: