فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: سید محمدحسین شهریار

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: کتاب ریاضی صفحه 75 و مرور فصل 4 کامل شد. ضرب و تقسیم 9 در دفتر ریاضی نوشته و تمرین شد.
تکلیف: کاربرگ ریاضی در دفتر ریاضی نوشته و حل شود.(جواب ضرب داده شده،در دایره های خالی عدد مناسب با جواب ضرب نوشته شود) عددها با قرمز کتاب کار ریاضی صفحه 105 حل شود.

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: درس 13 تدریس شد. کاربرگ آن در کلاس کامل شد.

مهارت زندگی

مدرس: علوی، زهره
فعالیت: سلام و عرض ادب تمرین گفتگو کردن، مهارت های ارتباطی، توجه به دیگران و دیدن دیگران از نگاه مقابل و... انجام شد.
تکلیف: تا صفحه 39 کتاب تکمیل شد.

رایانه

مدرس: براتی، الناز
فعالیت: مفاهیم بخش اول کتاب مرور شد. فعالیت صفحه 62 کتاب توسط دانش آموزان انجام شد. دانش آموزان با مفهوم backward و forward در اشکال آشنا شدند.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: کتاب ریاضی صفحه 73 و 74 حل شد. تمرین و تکرار ضرب به صورت گروهی و بازی انجام شد.
تکلیف: برای ضرب 6و7 تقسیم بنویسید. ضرب 2تا8 تمرین شود.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
تکلیف: کتاب کار فارسی درس 9 کامل شود. فعل های درس 4 فارسی با مداد سبز مشخص شود

سواد مالی

مدرس: منصوری‌آریا، درسا
فعالیت: درس سیزدهم (کارآفرینی) تدریس شد. انیمیشن ایده ها و کارآفرینی گذاشته شد. انیمیشن گیگول و ویژگی های کارآفرین گذاشته شد. معرفی کتاب داستان: کارآفرین کوچک کتاب بچه ها چک شد.
تکلیف: خواهشمند است فعالیت در منزل درس سیزدهم صفحه 102 انجام شود

شطرنج

مدرس: یوسفی، ژاله
فعالیت: امروز ما ضمن مرور پاسخ سیاه به ایده آل های سفید ،در مورد قوانین تساوی صحبت کردیم. چون عزیزانمان در هفته پیش رو مسابقه دور بعدی خود را انجام می دهند ،لازم است که با این قوانین آشنا شوند. اگر در بازی شطرنج ببریم یک امتیاز، اگر ببازیم صفر امتیاز و اگر مساوی کنیم ،یک امتیاز برد را گرفته و نصف کرده و به هر بازیکن نیم امتیاز می دهند ،حالا اگر در بازی به هر دلیل عقب افتادیم باید تلاش کنیم تا بازی به تساوی برسد تا ما نیم امتیاز را بگیریم. اگر در بازی دو شاه تنها بماند، بازی مساوی است اگر در بازی یک شاه و فیل در برابر یک شاه تنها بماند باز بازی مساوی است ،چون فیل یا سفید رو است و یا سیاه رو و کافیست که شاه در خانه های خلاف آن حرکت کند. اگر یک شاه داشته باشیم با یک اسب ،در برابر یک شاه تنها ،باز بازی مساوی است چون اسب نیروی کافی برای مات کردن ندارد. من با مثال آنرا به بچه ها نشان دادم. پات ،یکی دیگر از شرایط تساوی است و آن وقتی است که شاه کیش نیست خانه ای ندارد که برود ،مهره ای هم ندارد که با آن بازی کند و مهم آن که نوبت حرکت نیز با او باشد ،حالا طبق قانون این شاه پات است و بازی مساوی شده ، قانون بعدی کیش دائم است ،وقتی شاه سه بار کیش شود و واکنش های یکسانی داشته باشد ،آنگاه بازی نیز مساوی خواهد شد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: