فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: سید محمدحسین شهریار

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: صفحه 51 کتاب ریاضی تدریس و حل شد. تساوی کارها با دست ورزی تدریس شد. صفحه 52 و صفحه53 حل شد. مسابقه کارها برگزار شد.
تکلیف: کتاب کار ریاضی صفحه 68 و 69 (به جز سوال 4)حل شود. برای موارد زیر شکل کشیده شود: 6دسته 6تایی 7دسته 6 تایی 5دسته 6 تایی

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
تکلیف: رونویسی فقط صفحه 50 کتاب فارسی انجام شود.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: کتاب ریاضی صفحه 50 تدریس شد. کسر روی ساعت تدریس شد.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: درس 6 تدریس شد ، روخوانی و واژه اموزی ... درس اجرا شد. نمایش درس 5 توسط دانش آموزان اجرا شد.

سواد مالی

مدرس: منصوری‌آریا، درسا
فعالیت: درس دهم (همراه بانک) تدریس شد. با بچه ها راجب اطلاعات همراه بانک و مزایای آن صحبت شد کتاب های بچه ها چک شد.
تکلیف: خواهشمند است فعالیت در منزل درس دهم صفحه 81 و 82 انجام شود لطفا قلک ها و عابر بانک ها را نگه دارند تمامی دست سازه ها در جشنواره به نمایش گذاشته میشود. لطفا در صورت انجام ندادن تکلیف های قبلی آن ها را انجام دهند. ممنون میشم در صورت از هم باز شدن کتاب ها ، کتاب را منگنه یا سیمی کنید.

شطرنج

مدرس: یوسفی، ژاله
فعالیت: امروز ما ضمن توضیح مجددحرکات در ایده آل های سفید و مشخص کردن هدف از این کارها روی پاسخ سیاه کار کردیم ،در واقع مشخص نمودیم که بعد از اینکه هر یک از بازیکنان اهدافشان را مشخص کردند ،چگونه باید بازی‌کنند. درس امروز ما بر مبنای چگونه بازی را آغاز کنیم قرار گرفته و عزیزانمان باید سه کار مهم را انجام دهند .گرفتن مرکز _ گسترش مهره ها _ امنیت شاه . لطفا عزدر منزل بازی کرده و برای دور اول مسابقات داخلی علوی آماده شوند . ممنونم .

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: دسته بندی و اعضای دسته به صورت دستوری تدریس شد. نمونه تمرینها در دفتر ریاضی نوشته شد.
تکلیف: دسته بندی 4تایی و 5تاییی نوشته شود.

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: فعالیت‌های درس 5 کامل شد.
تکلیف: درس 5 و 4 تمرین شود.

زیبانویسی

مدرس: الهی، شیما
فعالیت: درس 8 کا ودرس9حرف ن تدریس وتمرین شد.
تکلیف: صفحه25دردفتر

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: درس واحد کامل انجام شد. صفحه 48 و49 کتاب ریاضی حل شد.
تکلیف: صفحه 66 و 67 کتاب کار ریاضی حل شود.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: املای حافظه ای سرعتی به صورت مسابقه در کلاس اجرا شد.
تکلیف: کتاب نگارش درس 5 کامل شود.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: صفحه 46 و 47 کتاب ریاضی حل شد. مفاهیم نیم و ثلث و خمس و ربع تدریس و تمرین شد. آقای ریاضی اجرا شد.
تکلیف: 1.صفحه60تا64 کتاب کار ریاضی کامل شود. 2. یک کاردستی برای مفهوم نیم و ربع و ثلث و خمس درست کنید.

هنر سوم

مدرس: ایروانی، سارا
تکلیف: با سلام لطفا برای جلسه آینده چسب مایع یا ماتیکی و قیچی و دفترنقاشی و مدادرنگی همراه داشته باشید. ممنونم
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: