فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: سید محمدحسین شهریار

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: سلام و عرض ادب فردا بچه ها ساعت 10 سنجش زبان انگلیسی به پایان می‌رسد. تا ساعت 10 در مدرسه حضور دارند. حتما حتما لباس فرم داشته باشند.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: نمونه سوالات ریاضی در دفتر ریاضی حل شد. آزمون استعداد تحلیلی برگزار شد.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
تکلیف: ارمغان 32 حل شود. سنجش استعداد هنری برگزار می‌شود.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: سنجش فارسی برگزار شد.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: نمونه سوال ریاضی در دفتر ریاضی نوشته و حل شد.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: املا تمرین شد. نقش کلمه ها در جمله تمرین شد.
تکلیف: سنجش تمام دروس فارسی برگزار می‌شود.

شطرنج

مدرس: یوسفی، ژاله
فعالیت: امروز ما شروع بازی ایتالیایی را آموزش دادیم البته فقط رسیدیم یک شاخه آنرا ارزیابی کنیم. اگر شد جلسه آینده شاخه دوم این شروع بازی را کار خواهیم کرد. در ابتدا برای آنکه بچه ها شروع بازی‌ها را بشناسد، باید بدانند که ما سه نوع شروع بازی داریم 1_ شروع بازی باز ،این شروع بازی وقتی است که سفید پیاده جلوی شاه خود را دو خانه به جلو برده و سیاه نیز همینکار را انجام دهد. 2_ شروع بازی نیمه باز . وقتی که سفید پیاده جلی شاه را دو خانه به جلو برده ولی سیاه هر کاری انجام دهد بجز اینکه پیاده جلوی شاه خود را دو خانه به جلو ببرد. 3_ شروع بازی بسته وقتی است که سفید در ابتدا هر حرکتی انجام دهد بجز ا اینکه پیاده جلوی شاه خود را دوخانه به جلو ببرد . حالا امروز ما در مورد شروع بازی ایتالیایی کار کردیم و بطور کامل اهداف این بازی را برای بچه ها مشخص کردیم . من در زیر بازی را ارسال می کنم.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: نمونه سوالات ریاضی در دفتر ریاضی حل شد.
تکلیف: ارمغان 31 حل شود.

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: سنجش کل کتاب برگزار شد.

زیبانویسی

مدرس: الهی، شیما
فعالیت: آزمون
تکلیف: کل کتاب تکمیل شود
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: