فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه جمهوری تهران
کلاس: بیهقی

عربی اختصاصی یازدهم

مدرس: خیراتی، فاطمه
فعالیت: تدریس انواع کلمه - انواع اسم - اسم از نظر تعداد و جنس - اسم اشاره نکته اسم اشاره و فعل خاص توضیح داده شد.
تکلیف: پرسش مباحث تدریس شده و چک کردن دفاتر قواعد و آوردن کتاب کار خیلی سبز تشریحی سال دهم

جامعه‌شناسی یازدهم

مدرس: رجایی، سهیلا
فعالیت: تدریس نیمه درس اول انجام شد
تکلیف: تکلیف ندارند

جغرافیا یازدهم

مدرس: رجایی، سهیلا
فعالیت: تدریس ناحیه و ناحیه بندی
تکلیف: پرسش از درس اول

تاریخ یازدهم

مدرس: هدایتی، لیلا
فعالیت: تدریس درس اول انجام شد .
تکلیف: صفحه ی اول تا هفت کتاب خلاصه نویسی شود . پرسش کلاسی برای هفته اینده انجام می شود.

فلسفه‌ی یازدهم

مدرس: رفعت‌نیا، پرستو
فعالیت: اصول اولیه فلسفه و روان شناسی صحبت شد .
تکلیف: تکلیف ندارد.

موت کورت

مدرس: مرادی، مرجان
فعالیت: بررسی پرونده اول حقوق انجام شد.
تکلیف: بررسی پرونده دوم انجام شود.

علوم و فنون ادبی یازدهم

مدرس: میرزایی، طیبه
فعالیت: تدریس آغاز درس یک انجام شد. مرور تاریخ ادبیات پایه دهم انجام شد . شعرخوانی انجام شد . مبحث عروض تمرین شد.
تکلیف: با سلام جزوه تابستان تقدیم می شود.

ریاضی یازدهم انسانی

مدرس: آلویی، فاطمه
فعالیت: مرور تابع های خطی انجام شد . شرایط تابع و تست از مبحث تابع انجام شد . تابع درجه یک تدریس شد.
تکلیف: سوالات مربوط به تابع و خط حتما حل شود . ( کاربرگ ارسالی)
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: