فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه جمهوری تهران
کلاس: بیهقی

دین و زندگی یازدهم انسانی

مدرس: بیک بابایی، نرگس
فعالیت: تدریس درس 5 تا صفحه ی 56 انجام شد
تکلیف: درس 4 و 5 پرسش انجام میشود

فارسی یازدهم

مدرس: میرزایی، طیبه
فعالیت: تکمیل درس 6
تکلیف: امادگی برای ازمون همگام علوم و فنون

عربی اختصاصی یازدهم

مدرس: خیراتی، فاطمه
فعالیت: تدریس: تحلیل آزمون درس اول و دوم. رفع اشکال.
تکلیف: جلسه آینده: حل کتاب کار درس سوم. پرسش درس سوم کامل. پرسش قواعد از ابتدا.

علوم و فنون ادبی یازدهم

مدرس: میرزایی، طیبه
فعالیت: حل تست
تکلیف: امادگی برای ازمون همگام

تاریخ یازدهم

مدرس: هدایتی، لیلا
فعالیت: ادامه ی درس 7 تدریس و تکمیل شد ، قسمت اول درس 7 پرسش شد
تکلیف: هفته ی آینده آزمون کتبی درس 7 بطور کامل برگزار میشود

روان‌شناسی یازدهم

مدرس: بهروزفخر، رضا
فعالیت: پایان درس2
تکلیف: پرسش از درس 2

فلسفه‌ی یازدهم

مدرس: محمدیان، فرزانه
فعالیت: درس 5 تدریس شد
تکلیف: پرسش کلاسی از درس 5 انجام می شود

فارسی یازدهم

مدرس: میرزایی، طیبه
فعالیت: تدریس نیمه اول درس 6
تکلیف: مطالعه درس 6 تا جای تدریس شده معنی و همه نکات

علوم و فنون ادبی یازدهم

مدرس: میرزایی، طیبه
فعالیت: حل تکلیف جلسه گذشته
تکلیف: امادگی برای پرسش از درس 4

جامعه‌شناسی یازدهم

مدرس: صمدی، صدیقه
فعالیت: تدریس درس 6 تا صفحه 50
تکلیف: پرسش کلاسی از درس 5 و درس 6تا صفحه 50

تربیت بدنی یازدهم

مدرس: لایق حقیقی، زهرا
فعالیت: فعالیت والیبال انجام شد
تکلیف: ندارند

ریاضی یازدهم انسانی

مدرس: آلویی، فاطمه
فعالیت: حل تمرین و دوره انواع توابع حل تمرین ص 32-33
تکلیف: حل پرسمان ص45 -46-47-48
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: