فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه جمهوری تهران
کلاس: بیهقی

عربی اختصاصی یازدهم

مدرس: خیراتی، فاطمه
فعالیت: انواع اسم تدریس شد ترجمه درس یک یازدهم انجام شد
تکلیف: تمارین درس یک برای هفته اول مهر تکمیل و آورده شود.

جامعه‌شناسی یازدهم

مدرس: رجایی، سهیلا
فعالیت: درس 1 و 2
تکلیف: تست درس 1 و 2

جغرافیا یازدهم

مدرس: رجایی، سهیلا
فعالیت: تست درس 1 و 2
تکلیف: انجام تست 1 و 2

تاریخ یازدهم

مدرس: هدایتی، لیلا
فعالیت: سلام، 3 شهریور ماه آزمون دروس 1 و 2 دارید حتماً به قدر کافی مطالعه داشته باشید
تکلیف: خلاصه نویسی و مطالعه و بازهم مطالعه

فلسفه‌ی یازدهم

مدرس: رفعت‌نیا، پرستو
فعالیت: دوره درس یک و دو انجام شد
تکلیف: آمادگی جهت آزمون تستی انجام شود

موت کورت

مدرس: مرادی، مرجان
فعالیت: پرونده بررسی شد
تکلیف: ندارند

علوم و فنون ادبی یازدهم

مدرس: میرزایی، طیبه
فعالیت: حل تمرین برگزاری آزمون تدریس روش تست زنی
تکلیف: آمادگی برای آزمون تستی

ریاضی یازدهم انسانی

مدرس: آلویی، فاطمه
فعالیت: حل سوالات کتاب کار بررسی سوالات تستی برگزاری آزمون حل سوالات آزمون
تکلیف: سلام عزیزان حتما برای آزمون جمعه سوالاتی که در آزمونهای کلاسی برگزار شد مجدد حل کنید و موارد مرور شده در جلسه آخر دقت کنید
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: