فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه جمهوری تهران
کلاس: بیهقی

دین و زندگی یازدهم انسانی

مدرس: بیک بابایی، نرگس
فعالیت: تدریس درس 9 انجام شد
تکلیف: آمادگی برای آزمون دی ماه

زبان انگلیسی یازدهم

مدرس: اسدی، مهدیه
فعالیت: تدریس صفحات 68 تا 71
تکلیف: مطالعه ی جهت آزمون ترم اول

عربی اختصاصی یازدهم

مدرس: خیراتی، فاطمه
فعالیت: تدریس: رفع اشکال . حل نمونه سوال

دین و زندگی یازدهم انسانی

مدرس: بیک بابایی، نرگس
فعالیت: تدریس درس 8 انجام شد
تکلیف: مطالعه درس 8 و کتاب دینی برای فردا آورده شود

فارسی یازدهم

مدرس: میرزایی، طیبه
فعالیت: دوره برای آزمون دی ماه انجام شد
تکلیف: آمادگی برای آزمون دی ماه

تاریخ یازدهم

مدرس: هدایتی، لیلا
فعالیت: دوره برای آزمون دی ماه و خلاصه نویسی انجام شد
تکلیف: آمادگی برای آزمون دی ماه

فلسفه‌ی یازدهم

مدرس: محمدیان، فرزانه
فعالیت: آزمون کلاسی برگزار شد و دوره برای دی ماه انجام شد
تکلیف: آمادگی برای آزمون دی ماه
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: