فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه جمهوری تهران
کلاس: بیهقی

تربیت بدنی یازدهم

مدرس: لایق حقیقی، زهرا
فعالیت: فعالیت جسمانی انجام شد
تکلیف: ندارند

ریاضی یازدهم انسانی

مدرس: آلویی، فاطمه
فعالیت: تدریس ترکیب مرور دامنه
تکلیف: کتاب کار مثال های ص 60ص63سوال33-34-35-37-39-40-41 کتاب ریاضی ص49-50

زبان انگلیسی یازدهم

مدرس: اسدی، مهدیه
فعالیت: تدریس قسمت رایتینگ صفحات 72 تا 77
تکلیف: کتاب کار قسمت رایتینگ حل شود

جغرافیا یازدهم

مدرس: هدایتی، لیلا
فعالیت: درس 7 نواحی اقتصادی تا پایان ص 92 تدریس و سوالات متن آن داده شد
تکلیف: همین مقدار از درس پرسش میشود

دین و زندگی یازدهم انسانی

مدرس: بیک بابایی، نرگس
فعالیت: تدریس درس 10 تا صفحه 125 انجام شد
تکلیف: مطالعه درس 10 انجام شود

فارسی یازدهم

مدرس: میرزایی، طیبه
فعالیت: درس 10 ندریس شد
تکلیف: مطالعه درس 10 انجام شود

علوم و فنون ادبی یازدهم

مدرس: میرزایی، طیبه
فعالیت: امتحان از عروض گرفته شد
تکلیف: مطالعه عروض و دوره تقطیع انجام شود

تاریخ یازدهم

مدرس: هدایتی، لیلا
فعالیت: درس 9 تدریس و خلاصه نویسی این درس انجام شد
تکلیف: درس 9 پرسش میشود

فلسفه‌ی یازدهم

مدرس: محمدیان، فرزانه
فعالیت: دوره ترم اول انجام شد
تکلیف: مرور انجام شود

فارسی یازدهم

مدرس: میرزایی، طیبه
فعالیت: تمرین نکات فارسی
تکلیف: مطالعه معنی درس 10

علوم و فنون ادبی یازدهم

مدرس: میرزایی، طیبه
فعالیت: تمرین موسیقی شعر
تکلیف: آمادگی برای آزمون عروض کسانی که نمره کافی را به دست نیارند، باید به مشاور، پاسخگو باشند.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: