فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه جمهوری تهران
کلاس: بیهقی

عربی اختصاصی یازدهم

مدرس: خیراتی، فاطمه
فعالیت: تدریس: آزمون هماهنگ زبان برگزار شد.
تکلیف: جلسه آینده: حل کتاب کار تا پایان درس ششم. پرسش لغت و ترجمه درس هفتم.

جغرافیا یازدهم

مدرس: هدایتی، لیلا
فعالیت: درس 10 تا سر اهمیت مرزها تدریس شد
تکلیف: همین مقدار درس پرسش میشود

عربی اختصاصی یازدهم

مدرس: خیراتی، فاطمه
فعالیت: تدریس: رفع اشکال.
تکلیف: جلسه آینده: پرسش لغت و ترجمه درس هفتم. حل تمرین های درس هفتم.

علوم و فنون ادبی یازدهم

مدرس: میرزایی، طیبه
فعالیت: دوره و تمرین انجام شد
تکلیف: آمادگی آزمون شبه نهایی

تاریخ یازدهم

مدرس: هدایتی، لیلا
فعالیت: درس 15 تا سر روند جنگ های صلیبی ،ص 167 تدریس شد
تکلیف: این میزان از درس پرسش میشود

جامعه‌شناسی یازدهم

مدرس: صمدی، صدیقه
فعالیت: دوره انجام شد
تکلیف: آمادگی برای ازمون

تربیت بدنی یازدهم

مدرس: لایق حقیقی، زهرا
فعالیت: فعالیت ورزشی انجام شد
تکلیف: ندارند

ریاضی یازدهم انسانی

مدرس: آلویی، فاطمه
فعالیت: تدریس سری زمانی دوره فصل 3
تکلیف: حل پلی کپی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: