فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه جمهوری تهران
کلاس: بیهقی

عربی اختصاصی یازدهم

مدرس: خیراتی، فاطمه
فعالیت: دوره انجام شد
تکلیف: حل پیک نوروزی

علوم و فنون ادبی یازدهم

مدرس: میرزایی، طیبه
فعالیت: دوره انجام شد
تکلیف: حل پیک نوروزی

تاریخ یازدهم

مدرس: هدایتی، لیلا
فعالیت: ادامه ی درس 13 تدریس و تکمیل شد ، فرصت مطالعاتی داده شد و آزمون کتبی - تشریحی درس 12 برگزار گردید
تکلیف: عید بر شما مبارک ، از درس 13 آزمون کتبی -تشریحی برگزار خواهد گردید

فلسفه‌ی یازدهم

مدرس: اشراقی منش، راضیه
فعالیت: دوره و تدریس کامل شد
تکلیف: حل پیک نوروزی

فارسی یازدهم

مدرس: میرزایی، طیبه
فعالیت: تدریس نیمه دوم درس 16
تکلیف: مطالعه لغات درس 16

علوم و فنون ادبی یازدهم

مدرس: میرزایی، طیبه
فعالیت: تدریس نیمه اول درس 10
تکلیف: حل تمرین درس 11

جامعه‌شناسی یازدهم

مدرس: صمدی، صدیقه
فعالیت: دوره انجام شد
تکلیف: ندارد
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: