فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه جمهوری تهران
کلاس: بیهقی

فارسی یازدهم

مدرس: میرزایی، طیبه
فعالیت: تدریس نیمه اول درس 3
تکلیف: مطالعه معنی بیت های درس سوم

علوم و فنون ادبی یازدهم

مدرس: میرزایی، طیبه
فعالیت: حل تمرین درس 3 و حل کارگاه آخر فصل یک
تکلیف: آمادگی برای پرسش و تست درس سوم تمرین خوانش یک غزل و تقطیع ان

موت کورت

مدرس: افتخاری، مطهره
فعالیت: پرونده اول بررسی شد
تکلیف: پرونده درس یک و دو استدلال اماده شود

تربیت بدنی یازدهم

مدرس: لایق حقیقی، زهرا
فعالیت: گرم کردن آموزش سرویس تمرینات مخصوص سرویس تمرینات پنجه و ساعد بازی آزاد سرد کردن
تکلیف: ندارند

ریاضی یازدهم انسانی

مدرس: آلویی، فاطمه
فعالیت: تحلیل آزمون تدریس خطای محاسبه
تکلیف: حل تمرین آخر فصل 1 حل سوالات پرسمان آخر فصل

عربی اختصاصی یازدهم

مدرس: خیراتی، فاطمه
فعالیت: تدریس: حل تمرین های درس دوم کامل شد.
تکلیف: جلسه آینده: پرسش درس اول و دوم کامل. حل کتاب کار درس اول و دوم کامل.

ریاضی یازدهم انسانی

مدرس: آلویی، فاطمه
فعالیت: تدریس زبان ریاضی و استثنایی و معالطه
تکلیف: حل تمرین ص 34 پرسمان کامل

زبان انگلیسی یازدهم

مدرس: اسدی، مهدیه
فعالیت: تدریس گرامر درس اول صفحات 28 تا 33
تکلیف: کتاب کار صفحات 17 و 18 حل شود

عربی اختصاصی یازدهم

مدرس: خیراتی، فاطمه
فعالیت: تدریس: قواعد درس دوم کامل شد. حل تمرین های درس دوم التمرین الثالث.
تکلیف: جلسه آینده: پرسش لغت و قواعد از ابتدا. پرسش ترجمه درس دوم. حل تمرین های درس دوم.

جغرافیا یازدهم

مدرس: رجایی، سهیلا
فعالیت: مطالعه کلاسی انجام شد .
تکلیف: خلاصه نویسی درس 1 و 2 انجام شد

دین و زندگی یازدهم انسانی

مدرس: بیک بابایی، نرگس
فعالیت: درس دو تدریس شد
تکلیف: درس یک و دو پرسیده می شود

فارسی یازدهم

مدرس: میرزایی، طیبه
فعالیت: تدریس درس 1
تکلیف: پرسش معنی درس 1 و 2

عربی اختصاصی یازدهم

مدرس: خیراتی، فاطمه
فعالیت: تدریس: لغت و ترجمه درس دوم. عین الصحیح و الخطاء درس دوم.
تکلیف: جلسه آینده: پرسش لغت درس اول و دوم. پرسش ترجمه درس دوم. پرسش قواعد از ابتدا.

علوم و فنون ادبی یازدهم

مدرس: میرزایی، طیبه
فعالیت: تست درس سوم
تکلیف: حل کارگاه اخر فصل 1
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: