فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه جمهوری تهران
کلاس: بیهقی

فارسی یازدهم

مدرس: میرزایی، طیبه
فعالیت: دوره و نمونه سوال تشریحی انجام شد

علوم و فنون ادبی یازدهم

مدرس: میرزایی، طیبه
فعالیت: دوره و نمونه سوال تشریحی انجام شد
تکلیف: ندارد

تاریخ یازدهم

مدرس: هدایتی، لیلا
فعالیت: درس 16 دوره و پرسش شد
تکلیف: دوره ی کتاب و آمادگی هر چه بیشتر برای امتحان نهایی

علوم و فنون ادبی یازدهم

مدرس: میرزایی، طیبه
فعالیت: دوره انجام شد
تکلیف: ندارد

جامعه‌شناسی یازدهم

مدرس: صمدی، صدیقه
فعالیت: دوره انجام شد
تکلیف: ندارد
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: