فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه جمهوری تهران
کلاس: بیهقی

تاریخ یازدهم

مدرس: هدایتی، لیلا
فعالیت: نمایش فیام هفت رخ ایرانیان انجام شد و تدریس درس 11 تا صفحه 119 انجام شد ازمون درس 10 انجام شد
تکلیف: پرسش از ابتدای درس 11 تا صفحه ی 119 انجام میشود

فلسفه‌ی یازدهم

مدرس: اشراقی منش، راضیه
فعالیت: درس 8 تا صفحه ی 63 انجام شد
تکلیف: خلاصه نویسی انجام شود و پرسش انجام میشود

فارسی یازدهم

مدرس: میرزایی، طیبه
فعالیت: تست درس 9 علوم و فنون
تکلیف: امادگی برای ازمون درس 7 و 8 علوم و فنون

علوم و فنون ادبی یازدهم

مدرس: میرزایی، طیبه
فعالیت: حل تمرین کتاب درس 9
تکلیف: ازمون درس 7 و 8

جامعه‌شناسی یازدهم

مدرس: صمدی، صدیقه
فعالیت: تدریس درس 11 و 12 تا صفحه 100
تکلیف: پرسش از درس 11 تا صفحه 100

تربیت بدنی یازدهم

مدرس: لایق حقیقی، زهرا
فعالیت: بسکتبال تمرین شد
تکلیف: ندارند

ریاضی یازدهم انسانی

مدرس: آلویی، فاطمه
فعالیت: حل پلی کپی و نمونه سوال
تکلیف: حل تمرین کتاب کار ص63-64-65

زبان انگلیسی یازدهم

مدرس: اسدی، مهدیه
فعالیت: آزمون از کل درس دوم+ تدریس درس سوم صفحات 48 تا 46
تکلیف: مطالعه لغات درس سوم تا سر مکالمه

عربی اختصاصی یازدهم

مدرس: خیراتی، فاطمه
فعالیت: تدریس: لغت و ترجمه درس ششم.
تکلیف: جلسه آینده: پرسش درس پنجم کامل. لغت و ترجمه و قواعد و تمرین های درس پنجم.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: